Stadgar för Trosa Dagfilmstudio
fastställd
a vid årsmöte 2010-02-04

 

Syfte

1.       Trosa Dagfilmstudio är en ideell förening med syfte att främja intresset för film genom arrangerade filmvisningar.

2.       Föreningen är ansluten till Sveriges Förenade Filmstudios.

3.       Föreningens säte är Trosa.


Medlemskap

4.       Medlem i föreningen är den som betalt medlemsavgift.

5.       Medlemsavgift erläggs genom köp av medlemskort.

6.       Medlemskort är personligt och får inte överlåtas.

7.       Tillträde till föreningens filmvisningar har medlem som uppvisar medlemskort.

8.       Vid särskilda arrangemang kan efter beslut av styrelsen andra regler tillämpas.

Årsmöte

9.       Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

10.   Ordinarie årsmöte skall hållas varje år, senast den 31:a mars.

11.   Kallelse skall ske minst två (2) veckor före påkallat möte.

12.   Rösträtt på årsmöte tillkommer närvarande medlem. Varje medlem har en (1) röst.

13.   Beslut vid årsmötet fattas med enkel majoritet. Omröstning sker öppet. På begäran av medlem skall sluten omröstning ske. Vid lika röstetal skall lottning tillämpas.
Styrelseledamot äger inte rösträtt i fråga om styrelsens ansvarsfrihet.

14.   På ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
a.                 Val av ordförande, sekreterare och justerare tillika rösträknare för årsmötet.
b.                 Styrelsens verksamhetsberättelse.
c.                  Fastställande av resultat- och balansräkning.
d.                 Revisionsberättelse
e.                 Fråga om ansvarsfrihet för avgående styrelse.
f.                  Val av styrelseordförande.
g.                 Val av styrelseledamöter.
h.                 Val av revisor.
i.                   Val av valberedning.

Extra årsmöte

15.   På begäran av styrelsen eller minst tio (10) medlemmar skall extra årsmöte hållas.

16.   Kallelse skall ske minst två (2) veckor före påkallat möte.

Styrelse

17.   Föreningens styrelse består av ordförande, sekreterare, kassör och övriga ledamöter. Styrelsens beslut tas med enkel majoritet. Styrelsen kan vid behov adjungera ledamöter. Styrelsen kan i mån av plats bevilja gäster tillträde till enstaka filmvisningar.

18.   Styrelsen fastställer medlemsavgift, tidpunkt och regler för försäljning av medlemskort, arrangerar filmvisningar och anordnar andra aktiviteter.

19.   Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge verksamhetsberättelse samt balans- och resultaträkning för det gångna verksamhetsåret.

Förvaltning och revision

20.   Föreningens verksamhetsår är kalenderår.

21.   Styrelsens ordförande och kassör är föreningens firmatecknare. Båda tecknar var för sig.

22.   Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av vald revisor. Denne skall till årsmötet avge revisionsberättelse. Räkenskaperna jämte styrelsens verksamhetsberättelse skall överlämnas till revisorn senast två (2) veckor före ordinarie årsmöte.

Upplösning av föreningen

23.   Vid föreningens upplösning skall samtliga dess tillgångar och tillhörigheter överlämnas till på orten annan likvärdig verksamhet eller till Sveriges Förenade Filmstudios.

Ändring av stadga mm

24.   Beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall ske genom ett av följande alternativ:
a.                 Beslut med enkel majoritet vid två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.
eller
b.                 Beslut med enkel majoritet vid ett ordinarie årsmöte och beslut med två tredjedels majoritet vid ett påföljande extra årsmöte.

Kallelse till mötet skall innehålla föreslagen stadgeändring.

 

 

Tillbaka